جابجایی درخت شیراز

 

پروژه جابجایی درخت در شیراز

 

محل انجام پروژه:

صدرا - شیراز - پشت هایپر -  مجتمع خلیج فارس