درباره ما

درباره نهالستان دشت سبز (نهالستان نصیری)

سخن مدیریت نهالستان دشت سبز

نهالستان ها همیشه به دنبال اهداف اصلی خود می باشند و توان آنها نباید به فعالیت های جنبی متمرکز گردد، لذا برای سبک بال حرکت نمودن باید تمام هم و غم خود رامصروف فعالیت اصلی نمایند و از اینکه فکر،وقت وامکانات آنها به امور فرعی معطوف شود به شدت پرهیز می نمایند و این رمز موفقیت نهالستان های امروزی می باشد
ما به عنوان یک نهالستان تولیدی در زمینه ارائه نهال های مثمر و غیر مثمر به گونه ای عمل کنیم که رضایت افراد متعدد دولتی و خصوصیرا فراهم نماییم و این امر سبب مباهات ماست که توانسته ایم به دستگاهها و سازمانها و افراد حقیقیخدماتی در زمینه (باغی) خدماتی ارائه دهیم.

منشور اخلاقی نهالستان دشت سبز

هدف بنیادی ما بعد از رضایت خداوند متعال ارائه خدمت صادقانه به افراد و سازمانهاو موسسات می باشد و برای رضایتمندی آنها از هیچ کوششی فرو گذار نخواهیم بود. ما با ایمان به اراده خالق هستی همواره ارزشهای ذیل که منبع هدایت ما در ارائه خدمت به افراد حقیقی وحقوقی است را فراموش نخواهیم کرد و خود را پایبند به آنها می دانیم در هر شرایطی به اصول اخلاقی و صفات معنوی از جمله تواضع،فروتنی و متانت،صداقت درگفتار و رفتار،راز داری و امانت داری،پرهیز از غیبت و تملق و دوری از اسراف و تبذیر پایبندیم.با رعایت موازین شرعی و اجرای صحیح قوانین،مقررات و مدنظر قرار دادن عرف جامعه سلامت را در محیط کار خود تقویت می نماییم. نظم،آراستگی،وقت شناسی،رعایت ادب،نزاکت،عدالت،انصاف و آمادگی برای ارائه خدمت و پاسخگو بودن درمقابل ارباب رجوع را از اصول مسلم و قطعی موفقیت خود و ازبسترهای تعالی موسسه می دانیم. برای ارتقاء کارایی و اثر بخشی وظایف خود و جلب رضایت مردم بر دانش و مهارت حرفه ای خود می افزاییم.
 

افتخارات ما

  • همکاری با سازمان جهاد کشاورزی منطقه و استان فارس
  •  همکاری با سازمان شهرداری منطقه و استان فارس
  •  همکاری با سازمانها و شرکتهای تولیدی در زمینه درختان مثمر و غیر مثمر
  • همکاری با افراد حقیقی