نهال گلابی درگزی

 گلا بی درگزی

رشد گسترده با شکل هرمی دارد و عمر اقتصادی آن را 30 سال بر آورد کرد ه اند .
جزو ارقام پر محصول می باشد که میوه آن درشت – زرد رنگ با لوب قرم است
و گوشت میوه سفید و آبدار می باشد . گلابی درگزی بار دهی بالا و فاقد سال آوری است
ودر اواخر مردا د قابل برداشت است . این گلا بی بسیار درشت و بازار پسند است
و بهترین رقم انبارداری است به طوری که می توان 6 ماه آن را انبار کرد
و به همین خاطر قابلیت حمل و نقل خوبی دارد .
یکی دیگر از مهم ترین ویژگی های دیگر گلابی درگزی این است که
مقاوم ترین رقم بومی در برابر آتشک است .