نهال گیلاس قاهری

 گيلاس قاهري

استفاده از ارقام با پايه رويشي
کشت اين گيلاس در چهار محال بختياري  انجام شده است.اين گيلاس با رقم هاي پايه ي خودبارور که در اکثر باغات شروع به کشت شده است. نزديک به 800 هکتار از باغات چهارمحال بختياري به آلبالو گيلاس تزيين شده اند.
گيلاس هاي قاهري، تکدانه، مشهد، درباري،... در اين منطقه کشت مي شود.
با وجود بارش تگرگ با باد امسال در باغات چهارمحال وبختياري حدود در صد به توليد گيلاس و آلبالو اضافه شده است.