نهال بادام دیرگل

 آشنايي با بادام دير گل

بادام  اصالتش به ايران و آسياي غربي برميگردد و تا سواحل مديترانه ادامه پيدا کرده است. در مناطقي مثل افريقاي جنوبي و آمريکاي جنوبي و استراليا نيز کاشت شده است.
بادام بيشتر در مناطقي که در نوار شمالي قرار دارند ديده شده است.البته اين ميوه ابتدا از طريق بذر کشت شده است.بعدها کشت و پرورش اين ميوه را از ارقام مختلفش توليد کرده اند.
اما به چه دليل توليد بادام محدود بوده هميشه در همه زمان ها؟ دليل اين امر به خاطر سرماهاي ديررس فصل بهار بوده. بادام درختي است که شکوفه هايش زود بازمي شود. هنگامه شکوفه دادن بادام و يا ميوه دادن اگر سرما روي دهد، درخت بادام به شدت آسيب مي بيند. بادام دیرگل به دلیل اینکه دیر تر از گونه های دیگر گل و شکوفه می دهد به این دلیل به آن بادام دیر گل می گویند.