نهال گلابی بیروتی

گلابی بیروتی 

گلابی بیروتی یکی دیگر از انواع گلابی ها می باشد که جزء نهال هاي زودرس است.
اين نوع ميوه یک ماه زودتر از شاه میوه می رسد.
برداشت این میوه در تیر ماه می باشد. این میوه در شهرهای شمالی ایران به خوبی به ثمر می نشیند و قیمت خوبی برای فروش دارد.
اکثر ایرانی ها این میوه را بسیار دوست دارند. این میوه زرد پررنگ است و نازک دارد و بسیار آبدار است.
حمل اين نهال در مقابل سرما خوب است و خطر سرمازدگی این میوه را تهدید نمی کند   اين درخت سالانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلو محصول بارمیدهد.
 کاشت اين نهال از لحاظ اقتصادی خوب است است.آبياري این درخت با فاصله ۱۰ تا ۱۵ روز  انجام میشود.
کاشت این نهال در ارتفاعات جواب می دهد وهر نهال با فاصله ۴ متر مربع باید کاشته شود.

گلابی بیروتی درختی پر محصول با خاصیت انبارداری خوب و عمر آن سرد خانه بیشتر است .
گوشت آن سفید وآبدار وشیرین و عطر مخصوصی دارد و رنگ آن زرد مایل به قرمز میباشد
این درخت در اواخر مرداد میرسد و عمر اقتصادی آن به ۳۰ برآورد شده است .
تحمل سرمای زمستانه آن ۲۸-تا۲۵- درجه ی سانتی گراد و تحمل خشکی این رقم نیمه متحمل است.

آبیاری

این درختان به بی آبی تحمل زیادی دارد اما نیاز آبی سالانه ی این درخت برحسب آب وهوا،خاک ،پایه ور قم ۱۲-۱۰هزارمترمکعب میباشد.این درخت به صورت قطره ای،بارانی ،نشتی وکرتی آبیاری میشود.

خاک

خاک های سنگین ومرطوب برای این درخت مناسب نیست و خاک باید سبک بازهکشی خوب وشنی لو می و رسی وعمیق باشد.

تکثیر

در احداث باغات گلابی از پایه های به ودر خاک های سنگلاخی پایه های زالزالک مناسب میباشد. درخاک های خشک پایه های گلابی وحشی درخاک های زهکشی از پایه های بذری گلابی استفاده میشود.

هرس

این درخت به صورت سبک هرس میشود و باید به سیخک های دوساله ی آن توجه کرد زیرا میزان باردهی به اندازه ی سیخک های دوساله بستگی دارد.