نهال بادام شاهرودی

 

نهال بادام شاهرودي

بادام شاهرودي يکي از انواع بادام هاست که از نوع ديرگل است ومبدأ اين نهال بادام در ايران بوده  و داراي 35 تا40 درصد مغز دارد. پوسته تقريباً سنگين دارد.پايه  اين نهال بادام تلخ مي باشد و مغزي شيرين  دارد. نهال يکساله آن به بار مي نشيند.
نهال بادام شاهرودي سرماي زمستان را به خوبي مي تواند تا 20 - را تحمل کند.
 رشد اين نهال هم داراي مراحل رويشي است و هم مراحل زايشي.
مراحل رويشي: پیدایش جوانه برگ، شکفتن جوانه برگ، پیدایش برگ،رشد شاخه  رسیدن چوب ،زردشدن برگهاو ریزش برگ
مراحل زايشي:جوانه میوه،شکفتن جوانه میوه،گلدهی وتشکیل میوه ،رشد میوه و رسیدن میوه است.
 
 در ایستگاه تحقیقاتی شاهرود 26 رقم بادام مورد بررسی قرار گرفت که ارقام 16-8-7 بعنوان ارقام خیلی دیرگل، ارقام 12-18-15 بعنوان ارقام متوسط گل و ارقام 17و 21 بعنوان ارقام زود گل معرفی شدند.
 
ارقام خیلی دیرگل با ارقام زودگل 21 تا 30 روز در شروع ظهور گل اختلاف دارند. میزان عملکرد میوه با پوست نیمه چوبی رقم شاهرود 12 با 3600 کیلوگرم در هکتار و از نظر میانگین عملکرد رقم شاهرود 18 تا 1675 کیلوگرم در هکتار نسبت به بقیه ارقام برتری دارند.
 

انواع نهال بادام شاهرودي


  • بادام شاهرودي 7
  • بادام شاهرودي 8
  • بادام شاهرودي 12
  • بادام شاهرودي 15
  • بادام شاهرودي 16
  • بادام شاهرودي 17
  • بادام شاهرودي 18
  • بادام شاهرودي 21
  • بادام شاهرودي 26
  •  

  رقم شاهرود 12 (خوش)

 
منشا ناشناخته است و از ارقام دیرگل دیررس می باشد با پوست میوه چوبی نیمه سنگی و خودناسازگار است و ارقام گرده دهنده شاهرود 21، شاهرود 15 و شاهرود 18 میباشد که دارای عملکرد بالایی است و عادت باردهی آن برروی شاخه های یک ساله و اسپور می باشد.

 

بهترين زمان براي گرده افشاني نهال بادام شاهرودی

 
 به دليل عمر محدود تخمک پرورش درختان براي محصول دهي و ميوه بيشتر کمي دشوار است.درخت  بادام نيز چنين مشکلي را دارد.
پس  بايد در امر گرده افشاني بايد مؤثر ترين کار را انجام داد. 
 با توجه به بررسی‌های مزرعه‌ای و میکروسکوپی مي توان گفت که بهترین زمان گرده‌افشانی برای تشکیل میوه مناسب در رقم شاهرود 12در شرایط آب و هوایی مانند کرج بین روزهای دوم و چهارم پس از باز شدن گلها می‌باشد. گرده‌افشانی دیرهنگام این رقم به میزان زیادی موجب کاهش محصول شده و توصیه نمی‌گردد. با توجه به دوره گرده‌افشانی موثر تعیین شده (4-2 روز)، همپوشانی گلدهی ارقام گرده‌دهنده و رقم شاهرود 12 برای افزایش محصول ضروری است.
 
نهال بادام دیرگل فرانیس از نوع پیوندی اصلاح شده مي باشد
 
باردهی اين نوع نهال بادام از سال دوم کاشت شروع مي شود.
 
رقم پایه:تلخ و شیرین است.سن  اين درخت ،دوساله است.
 
ارتفاع اين درخت 1/20 به بالا است
 
اين نهال بادام  در دسته دیرگل محسوب مي شود.
 

پرسش و پاسخ در زمينه بادام شاهرودي

 
- بادام شاهرودي چه تفاوتي با بقيه بادام ها دارد؟
- بهترين زمان براي کاشت نهال بادام شاهرودي چه موقع است؟
- بادام شاهرودي بيشتر در کجا کاشت مي شود؟
- ميزان باردهي براي بادام شاهرودي چقدر در سال است؟
 - بهترين کود براي اين نوع بادام چيست؟
 - زمان کود دهي چه موقع از سال است؟
- بهترين مناطق براي کاشت بادام شاهرودي کجا است؟
- قيمت نهال بادام شاهرودي چقدر است؟